Rada Sołecka

Skład Rady Sołeckiej wsi Karłowice kadencji 2015-2019:

  • Jolanta Bernacka - sołtys,
  • Rafał Bohatczuk,
  • Marian Regimowicz,
  • Tomasz Ryszka,
  • Bożena Rzerzicha,
  • Marzena Semeniuk,
  • Genowefa Zajdlic.

Warunki geologiczne

Główne rysy dzisiejszego ukształtowania powierzchni Śląska Opolskiego zasadniczo są związane z procesami rozwoju reliefu w okresie przedczwartorzędowym i odzwierciedlają długą i skomplikowaną historię geologiczną. Drobniejsze formy reliefu zawdzięczają swoje powstanie późniejszym etapom historii geologicznej, głównie działalności lądolodu skandynawskiego, a następnie pracy erozyjnej i akumulacyjnej Odry. Lądolód przyniósł ze sobą ogromne ilości materiału w postaci glin, piasków, żwirów i głazów i częściowo zmienił nimi poprzednią rzeźbę, a częściowo urozmaicił, sypiąc wzniesienia morenowe. Badania geologiczne wykazały istnienie na Nizinie Śląskiej ścisłego związku starszych warstw ziemi ze strukturą sudecką. Dziś przyjmujemy (Przała, 1963), że są to rynny przedtrzeciorzędowe powstałe prawdopodobnie na drodze tektonicznej, które później wytyczyły trasę biegu rzek: Odry i Nysy. Obie rynny wypełniają młodsze utwory miocenu i pliocenu, zaliczane do okresu trzeciorzędowego oraz osady lodowcowe, wśród których sterczą pojedyncze, małe wysepki formacji kredowej. Na naszym terenie występują one między Stobrawą a Karłowicami i prawdopodobnie mają związek z formacją kredową w okolicach Opola. We wsi Wapienniki (około 3 km od Karłowic) w wieku XVIII i na początku wieku XIX istniał nawet kamieniołom, w którym eksploatowano margiel kredowy.